Project samenvatting


Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors

HORIZON 2020 ISIB-02-2014 project, Grant no. 652638


Project Samenvatting


Uit oogpunt van dierwelzijn krijgen leghennen in sommige houderijsystemen een uitloop. Aan een uitloop kunnen echter ook nadelen kleven, bijvoorbeeld ten aanzien van diergezondheid en milieubelasting. Deze deskstudie richt zich op de milieubelasting als gevolg van het aanbieden van een uitloop, waarbij specifiek wordt ingegaan op de emissies van ammoniak, geur en fijn stof, op de ophoping van mineralen in de bodem en op de uit- en afspoeling van mineralen uit de uitloop. Er worden diverse maatregelen besproken die mogelijk ongewenste milieu-effecten van plaatselijke overbemesting van de uitloop tegen kunnen gaan. In deze rapportage wordt tevens een vertaalslag gemaakt van de leghennenhouderij met uitloop naar eendenhouderij met uitloop.


Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research, in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoek thema ‘Verduurzaming veehouderij’ (projectnummer BO-20-013-010 KvB-126)