Projekt överblick


Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors

HORIZON 2020 ISIB-02-2014 project, Grant no. 652638


Hennovation –nätverk för att stötta innovation och kunskapsutbyte inom värphönssektorn


Trots att äggproduktionen in Sverige är framgångsrik så finns en del problem kvar att lösa. Ett av dessa kan vara fjäderhackning och ett annat kan vara hanteringen av hönsen efter värpperiodens slut. Projektet Hennovation syftar till att, genom delaktighet, finna, diskutera och sprida innovationer (nya, goda lösningar på problem) hos er som har den praktiska kunskapen. Inom Hennovation bildar ni producentgrupper som arbetar med stöd av en person, Anette Wichman, för att diskutera möjliga lösningar  på problemen med fjäderhackning och hanteringen av hönsen efter värpperiodens slut eller andra  problem som ni ser i er verksamhet. Producentgrupperna har möjlighet att få det stöd de själva efterfrågar, tex av olika experter. Målen med Hennovation är dels att lista de problem som forskningen bör fokusera på, samt att sammanställa och dela information om bästa handlingssätt (best practice) och vetenskapliga fakta: Vad finns det för lösningar som kanske inte används i praktiken i tillräcklig utsträckning? Hennovation kommer att utveckla lättillgängligt informationsmaterial riktat till lantbrukare och att se till att detta material finns tillgängligt under lång tid.   


Det övergripande syftet med producentgrupperna är att förbättra och dubbelriktade flödet av kunskap/information till och ifrån praktiker och forskare. 


Hennovation handlar om innovationer inom äggproduktionen, med särskilt fokus på fjäderhackning samt hanteringen av hönorna efter värpperiodens slut. Äggproducenter bildar grupper som träffas tillsammans med en handledare. Syftet är att kartlägga de största och viktigaste problemen och komma fram till lösningar på dessa. Grupperna träffas ungefär varannan månad. Vid mötena får grupperna hjälp av de resurser de önskar; det kan vara veterinärer, forskare, foderexperter, uppfödare, genetiker osv. Man diskuterar problemen med varandra och externa resurser för att finna innovativa lösningar till problemen, samt idéer kring hur dessa lösningar ska delas med producenter i andra länder. I Hennovation ingår Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien och Spanien och alla länder kommer att få ta del av varandras problem och lösningar. Projektet

Hennovation –nätverk för att stötta innovation och kunskapsutbyte inom värphönssektorn 

2(3)  innehåller, utöver producentgrupperna, även nätverk av andra intressenter inom äggproduktionen, dvs två typer av grupper:1) Äggproducenter inom de deltagande länderna. Dessa grupper har möjlighet att knyta till sig kompetenser av de slag de önskar (veterinärmedicin, beteende och välfärd, handel, foder osv). Producentgrupperna kommer att kunna utbyta innovationer och erfarenheter med producentgrupperna i de övriga länderna i projektet.   


2) Nätverk av intressenter inom länderna med önskan att lösa problemen kring hanteringen av hönsen i slutet av värpperioden. Dessa nätverk kommer att kopplas samman med nätverk från övriga samarbetsländer.


Vinster från projektet

Producentgrupperna kommer att skapa innovativa lösningar till produktionsproblem inom äggproduktionen. Dessa lösningar kommer att spridas och delas och leda till förbättrade produktionsresultat och en förbättrad djurvälfärd.


Projektet kommer att leda till lärande tex genom att gruppernas deltagare får en förbättrad kommunikations- och interaktionsförmåga. Aktiviteterna i projektet ger även en infrastruktur för kommunikation som stödjer kunskapsutbytet inom och mellan nätverken. En e-kurs, med lång livslängd, för en rådgivare kommer att utvecklas för att öka kompetensen och kapaciteten hos rådgivningsservicen i stödjandet av nätverken.


Baserat på projektets resultat möjliggörs även policyrekommendationer för hur grupper och nätverk kan användas på bästa sätt för att hjälpa andra områden som står inför utmaningar liknande de som den Europeiska värphönsindustrin.


Ansvarig för producentgrupperna: Anette Wichman, anette.wichman(at)slu.se

Ansvarig för intressentgruppen: Jenny Yngvesson, jenny.yngvesson(at)slu.se

Projektresurs: Stefan Gunnarsson, stefan.gunnarsson(at)slu.se

Projektledare: Harry Blokhuis, harry.blokhuis(at)slu.se